Facebook script

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (надалі - «Політика») діє відносно всієї інформації, яку Виконавець (Ми) може отримати про Користувачів під час використання ними Сервісу LookSize і є невід'ємною частиною Угоди Користувача.

Ми дуже серйозно ставимося до безпеки персональних даних:

 • Користувачів Сервісу LookSize та Вебсайту Виконавця,
 • Користувачів Вебсайтів Замовників (Інтернет-магазинів), які співпрацюють з Виконавцем, користуються Послугами Сервісу LookSize та встановили Скрипт,
 • інших осіб, які звернулися до Виконавця з будь-яким запитом або претензією (Ви)

та поважаємо Ваші права, зокрема ті, що стосуються персональних даних суб’єктів, які ми отримуємо в ході здійснення своєї діяльності на Сайті та використання Сервісу  LookSize, і прагнемо захистити їх. 

У зв'язку з цим ми розробили цю Політику, мета якої - проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається Вами на Сайті Виконавця та/або Замовника та в процесі користування Послугами Сервісу  LookSize.

Ми є «Контролером» в розумінні Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі - «GDPR»), а також «Володільцем персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Перед користуванням Сервісом LookSize та/або Сайтом Виконавця, Ви зобов’язані ознайомитись із цією Політикою і виразити свою повну згоду з нею, що відбувається шляхом проставлення відмітки про згоду з цією Політикою, подальшого користування Сервісом LookSize та/або Сайтом Виконавця, у тому числі надання Вами своїх Персональних даних.

У разі незгоди з цією Політикою Ви повинні утриматись від користування Сервісом LookSize та/або Сайтом Виконавця.

Ця Політика є обов’язковою для застосування співробітниками/представниками Виконавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до Персональних даних у зв’язку із виконанням ними своїх обов’язків.

Ми можемо періодично оновлювати Політику, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство, яке поширюється на відносини, визначені цією Політикою. Тому ми просимо Вас відвідувати Сайт Виконавця, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію. 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці терміни використовуються у такому значенні:

1.1. Акаунт – обліковий запис Користувача створений в момент авторизації на Сайті Виконавця та/або у Сервісі LookSize, що дозволяє Виконавцю ідентифікувати (авторизувати) Користувача.

1.2. Акцепт — відповідь Користувача про прийняття умов цієї Політики. Акцепт оферти означає повне, безумовне і без будь-яких змін прийняття Користувачем умов, викладених в цій Політиці.

1.3. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих Персональних даних в електронній формі;

1.4. Вебсайт Виконавця, Сайт Виконавця — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Виконавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.looksize.com/ua/, разом зі всіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та надання Послуг;

1.5. Вебсайт Замовника (Інтернет-магазину), Сайт Замовника (Інтернет-магазину) — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Замовнику, розташований в мережі Інтернет, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та надання Послуг;

1.6. Ві́джет — інструмент Виконавця, що розміщений на Сайті Замовника та вбудовується у вебсторінку Замовника, з допомогою якого Сервіс LookSize відображає розмір та відповідність обраного товару Параметрам Користувача;

1.7. Володілець персональних даних, Контролер – Виконавець, який визначає мету обробки Персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено чинним законодавством;

1.8. Виконавець — фізична особа-підприємець  Родцевич Тарас Федорович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 24.01.2017 р. за № 2 415 000 0000 079046), який надає послуги сервісу LookSize та якому належать права на Сайт Виконавця, і який наділений правами та обов'язками відповідно до цієї Угоди.

1.9. Замовник — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка є власником інтернет-магазину та пройшла процедуру реєстрації на Сайті Виконавця, а також встановила Скрипт;

1.10. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (Користувача) (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації на Сайті Виконавця або під час введення таких даних без реєстрації шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх Персональних даних на Сайті Виконавця/Замовника;

1.11. Користувач — фізична особа, яка переглядає інформацію на Сайті Замовника та/або Виконавця, внесла свої параметри тіла і/або замовляє та/або отримує товари з використанням інструментів Сайту Замовника та/або Виконавця;

1.12. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.13. Параметри Користувача — виміри тіла Користувача, його вік та стать;

1.14. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

1.15. Послуги — послуги, які пропонуються на Сайті Виконавця та/або Замовника, в тому числі щодо визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття,‌ ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ занесеного в базу брендів Сервісу LookSize, ‌згідно‌ ‌внесених‌ ‌Параметрів ‌Користувача.‌

1.16. Профіль Користувача — сукупність даних, що містить параметри Користувача. В одному Акаунті може міститися декілька профілів Користувачів.

1.17. Розпорядник персональних даних, оператор – фізична чи юридична особа, якій Володільцем персональних даних або законом надано право опрацьовувати ці дані від імені володільця персональних даних;

1.18. Сервіс LookSize, Сервіс — система, яка здійснює визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ ‌згідно‌ ‌внесених‌ ‌даних‌ ‌Користувача;

1.19. Скрипт — фрагмент програмного коду (створений на мові програмування JavaScript), який  забезпечує функціонування Віджету та Сервісу LookSize на Вебсайті Замовника;

1.20. Суб’єкт персональних даних (далі – Суб’єкт) – будь-яка фізична особа, обробку персональних даних якої здійснює Виконавець відповідно до своїх цілей та мети обробки, визначеної цією Політикою.

 1. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.2. Обробка персональних даних Суб’єктів, яким надаються послуги Виконавцем  у межах Європейського Союзу, а також Обробка персональних даних, пов’язана з моніторингом поведінки Суб’єктів у межах Союзу здійснюється відповідно до Загального регламенту про захист даних ЄС  2016/679 (далі - «GDPR»).

 1. СФЕРА ДІЇ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Ця Політика поширюється на Персональні дані, що збираються нами або передані нам Замовником за допомогою:

 • Сайту Виконавця при наданні Послуг Користувачам Сервісом LookSize та/або реєстрації Користувача у Сервісі LookSize та/або на Сайті Виконавця;
 • Сайту Замовника при наданні Послуг Користувачам Сервісом LookSize та/або здійсненні замовлення товару на Сайті Замовника.

3.2. Ця Політика не поширюється на дані, зібрані за допомогою сайтів, додатків, платформ, маркетплейсів, агрегаторів третьої сторони, над якими ми не маємо контролю.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ВІДОМОСТІ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ

4.1. Ми отримуємо і зберігаємо будь-яку інформацію, яку Ви вводите у Віджеті LookSize та/або на Сайті Виконавця та/або Замовника при користуванні Сервісом LookSize, в тому числі при  реєстрації та створенні Акаунту, надаєте нам будь-яким іншим способом, тільки в тому обсязі, наскільки це необхідно для надання Послуг за допомогою Сервісу LookSize (персональна ідентифікаційна інформація та неперсоніфікована ідентифікаційна інформація).

4.2. Персональні дані можуть збиратись і опрацьовуватись автоматично (наприклад, через файли cookie).

4.3. Персональні дані містять інформацію, яка дозволяє Вас ідентифікувати серед інших фізичних осіб. До них належать:

 • Ваше ім’я, прізвище;
 • Ваша електронна адреса, номери контактних телефонів;
 • Параметри;
 • будь-яка інша особиста інформація, яку Ви нам надсилаєте та вносите у Віджеті LookSize та/або на Сайті Виконавця та/або Замовника при користуванні Сервісом LookSize.

4.4. Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами Сайту Виконавця та/або Замовника. Наприклад, ця інформація може включати в себе:

 • ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до Інтернету,
 • дату і час доступу до Сайту Виконавця та/або Замовника,
 • адреса вебсайту, з якого Ви за посиланням перейшли безпосередньо на Сайт Виконавця та/або Замовника.

4.5. Ця інформація може зберігатися в наших контактних або адміністративних базах даних у зв’язку з співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та Послуги. Це дозволяє нам більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати наші інтернет-ресурси і Послуги, запропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти Вам, за інтересами.

4.6. Ми не збираємо інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено особливі вимоги, наприклад, інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

 1. ЦІЛІ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Нам необхідні Ваші персональні дані зокрема для:

 • того, щоб забезпечити Вас необхідними Послугами, за якими Ви звернулись до Виконавця, зокрема визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття, ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ занесеного в базу брендів Сервісу LookSize, ‌згідно‌ ‌внесених‌ Вами ‌Параметрів;
 • того, щоб забезпечити Вас необхідними товарами, за якими Ви звернулись до Замовника, зокрема визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ занесеного в базу брендів Сервісу LookSize, ‌згідно‌ ‌внесених‌ Вами ‌Параметрів;
 • перевірки Вашого права на доступ до Акаунта, на інші дії, які Ви маєте право здійснювати на Сайті Виконавця;
 • надання відповіді на Ваші запити, коментарі, повідомлення тощо;
 • надання Вам інформації, яка, на нашу думку, може бути цікава Вам;
 • надання Вам відомостей і повідомлень щодо використання Вами Сайту Виконавця, Сервісу LookSize;
 • інших цілей, зазначених у цій Політиці.

5.2. Під час роботи Сервісу LookSize Виконавець отримує від Сайту Замовника дані про бренди, типи товарів, які “приміряв” Користувач, а також інформацію про час та кількість здійснених Примірок, дані про Користувачів, які відвідували Вебсайт  Замовника. Ці дані використовуються для формування сторінки фільтру “Мій розмір”, формування LookSize Віджету, звітності перед Замовником.

5.3. Під час роботи Сервісу LookSize Виконавець отримує Параметри Користувача, які використовуються для формування Сервісом LookSize фільтру “Мій розмір” та/або роботи LookSize Віджету та/або формування звітності перед Замовником.

 1. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого регулювання.

6.2. Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

6.3. Ми надаємо доступ до інформації і Персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до наших вимог.

6.4. Поширення Персональних даних без згоди Суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6.5. Ми несемо відповідальність за обробку одержаних Персональних даних відповідно до вимог чинного міжнародного законодавства та законодавства України та покладаємо відповідні аналогічні зобов'язання на осіб, які мають доступ до Персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, контрагентів, з якими взаємодіємо в процесі надання Вам Послуг або в процесі обробки отриманої від Вас інформації.

 1. ФАЙЛИ COOKIE

7.1. Ми дбаємо про Користувачів і намагаємося зробити користування Сервісом LookSize та перебування на Сайті Виконавця максимально комфортним, для цього нам необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку та інтереси Користувача. Ми використовуємо сookie, аналітичні веб-інструменти, для того, щоб збирати інформацію автоматично, під час використання Вами Сервісу LookSize, згідно з умовами Політики, законів, правил та постанов, щодо захисту конфіденційності. Ми можемо збирати автоматично інформацію про:

 • тип браузера, який Ви використовуєте;
 • вебсторінки, які Ви переглянули;
 • IP адресу;
 • гіперпосилання, на які Ви перейшли;
 • ім’я Користувача, зображення профілю, стать, будь-яку іншу інформацію, якою Ви бажаєте поділитись за допомогою третіх сайтів (Facebook, E-mail, Google+).
 1. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Ви можете звернутися до нас з запитом з метою отримання відомостей чи ми зберігаємо або опрацьовуємо Ваші Персональні дані. У разі виникнення  такої потреби Ви може надіслати запит, перейшовши у розділ «Контакти» на Сайті Виконавця.

8.2. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я заявника;
 • прізвище, ім’я фізичної особи, стосовно якої робиться запит;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета запиту.

8.3. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів від дня його надходження.

8.4. Протягом цього строку Володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або що відповідні Персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

8.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів від дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

8.6. Усі працівники Володільця бази персональних даних зобов’язані дотримуватися вимог конфіденційності щодо Персональних даних та інформації.

8.7. Відстрочення доступу до Персональних даних допускається в разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів від дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

8.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

8.9. Відмова в доступі до Персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

8.10. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

8.11. Ви маєте право в будь-який час отримати доступ до своїх Персональних даних і налаштувань, щоб внести до них зміни або видалити їх. Це можна зробити через Акаунт, де Ви зможете переглянути і змінити Персональні дані.

8.12. Для Вашої безпеки деякі елементи персональних даних можна змінити, лише звернувшись до нашої служби підтримки, перейшовши у розділ «Контакти» на Сайті Виконавця.

 1. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

9.1. У разі оформлення замовлення Користувачем на Вебсайті Замовника, що користується Сервісом LookSize, Виконавець надає Замовнику інформацію з Параметрами Користувача.

9.2. Ми не продаємо, не передаємо в користування та не надаємо Ваші Персональні дані у комерційних цілях іншим сторонам.

9.3. Ми маємо право розголошувати персональні дані, коли ми сумлінно вважаємо, що розголошення відповідає чинному законодавству України та міжнародному законодавству в сфері захисту персональних даних.

9.4. У разі необхідності або з причин, викладених у цій Політиці, Персональні дані також може бути надано органам державної влади та місцевого самоврядування, судам, урядовим установам та правоохоронним органам.

 1. ПРАВА СУБ’ЄКТА

10.1. Ви маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України, міжнародним законодавством;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші Персональні дані;
 • на доступ до своїх Персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених встановлених законодавством України, міжнародним законодавством, цією Політикою, відповідь про те, чи опрацьовуються Ваші Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким Володільцем та Розпорядником персональних даних, якщо ці дані опрацьовуються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку Персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

10.2. Ви можете користуватись іншими правами відповідно до міжнародного законодавства та законодавства України про захист персональних даних.

10.3. Якщо Персональні дані видаляються за Вашим запитом, ми зберігатимемо лише такі копії інформації, які необхідні для захисту наших законних інтересів або третіх осіб, вирішення спорів або вчинення будь-якого правочину на виконання будь-якого договору (угоди), який Ви уклали з нами.

 1. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

11.1. Ця Політика поширюється на Користувача з моменту, коли під час користування Сервісом LookSize, Сайтом Виконавця та/або Замовника та/або при передачі своїх Персональних даних Користувач погодився з умовами цієї Політики, та діє, поки на Сайті Виконавця та/або Замовника зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі й Персональні дані.

11.2. Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони опрацьовуються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію Персональних даних, цілі, для яких ми їх опрацьовуємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

11.3. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню з Баз персональних даних у випадках, встановлених законодавством України та/або міжнародним законодавством.

11.4. Ми вносимо зміни на Вашу вимогу в Персональні дані, якщо ці дані є недостовірними або неточними.

 

Редакція від 7 квітня 2020 року